Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Олон улсад өрсөлдөх чадвартай салбарыг хөгжүүлэх

Хүний нөөцийг бэлтгэх 2018-01-19

Дотооддоо хүний нөөц бэлтгэх

Цөмийн энергийн салбарт цөмийн эрчим хүчний инженер, цөмийн технологийн чиглэлээр хүний нөөцийг дотооддоо бэлтгэх зорилгоор МУИС-д цөмийн технологи, цөмийн эрчим хүчний мэргэжлүүдийг нэгтгэж 2015 оноос “цөмийн инженерчлэл” хөтөлбөрөөр жил бүр 25-30 оюутан элсүүлэн, бакалавр, магистрын сургалтаар хүний нөөц бэлтгэж байна. Түүнчлэн, цөмийн инженерчлэлийн сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын түвшинд ойртуулах, багш нарыг чадаваржуулах, лабораторийн орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-ийн Техник хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 157.4 мянган еврогийн төсөвт өртөг бүхий “Цөмийн шинжлэх ухаан. технологийн салбарт үндэсний чадавхыг сайжруулах” MON0011 төслийг Цөмийн физик судалгааны төвд хэрэгжүүлж байна.             

Дэлгэрэнгүй

Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх 2014-08-17

Монгол Улс цөмийн салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг 1956 онд Цөмийн шинжилгээний нэгдсэн институтэд гишүүнээр элсэн орсноос эхэлсэн.

"Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого" батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 45 дугаар тогтоол, "Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 222 дугаар тогтоолоор батлагдсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд олон улсын байгууллага, гадаад орнуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар стратегийн түншлэл бий болгоно.

Дэлгэрэнгүй

Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох 2014-08-17

Монгол Улсын Засгийн газар нь цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалт, баталгааг хангах талаар олон улсын гэрээ эрх зүйн дараах баримт бичгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллаж байна.

Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Нэгдэн орсон огноо
1 Цөмийн материалын биечлэн хамгаалалтын тухай конвенц; 1986 он
2 Цөмийн зэвсэгийг үл дэлгэрүүлэх тухай олон улсын гэрээ; 1963 он
3 Цөмийн ослыг нэн дариу мэдээлэх тухай конвенц; 1987 он
4 Цөмийн болон цацрагийн ослын үед харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай конвенци; 1987 он
5 Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх гэрээтэй холбогдсон баталгааг хэрэглэх тухай хэлэлцээр; 1972 он
6 Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, ОУАЭА хооронд байгуулсан Хэлэлцээрийн нэмэлт протокол; 2001 он
7 Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц; 1996 он
8 Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох гэрээ;  
9 Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай Олон Улсын конвенц;  


Цаашид Цөмийн аюулгүй байдлын конвенци, Ашигласан түлш болон цацрагийн хаягдлын аюулгүй байдлын менежментийн нэгдсэн конвенци, Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенцийн нэмэлт, Бага тооны протоколд нэгдэн орохоор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй