Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цацрагийн хамгаалалтын сургалт зохион байгууллаа

Цацрагийн хамгаалалтын сургалт зохион байгууллаа

Цөмийн энергийн комисс (ЦЭК)-ын Ажлын алба, Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэгтэй хамтран Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу цөмийн хэмжүүр, рентген шинжилгээ, рентген радиографи, цацраг идэвхт изотопын хэрэглээний чиглэлүүдээр тус тус батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу цацрагийн хамгаалалтын төрөлжүүлсэн сургалтыг зохион байгууллаа.

“Рентген шинжилгээний багаж ашиглалт-цацрагийн хамгаалалт” (О2, Х2) сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд, Цацраг идэвхт изотоп, цөмийн хэмжүүр, рентген радиографийн цацрагийн хамгаалалтын О3, Х3  сургалтуудыг 2018 оны 05 дугаар сарын 21-23- ны өдрүүдэд тус тус зохион явуулсан ба сургалтад цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй 14 байгууллагын цацрагтай ажиллагч, дотоод хяналтын болон хөдөлмөр хамгааллын нийт 44 ажилтныг  хамрууллаа.  

Сургалтаар цацрагийн хамгаалалтын холбогдолтой олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомж, стандартууд, ионжуулагч цацрагийн тухай үндсэн ойлголт, цөмийн болон цацрагийн осол, ослын сургамжууд, осолд хүргэдэг шалтгаан хүчин зүйлс, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдал, ашиглалт, хадгалалт тээвэрлэлтийн үед тавигдах аюулгүйн шаардлагууд төдийгүй цөмийн хэмжүүр, багажны тохируулга, үл эвдэх сорил зэрэг тухайн байгууллагуудад ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрүүд, тэдгээрт тавигдах цацрагийн аюулгүйн тусгай шаардлагуудыг хамруулсан сэдвүүдээр хичээл заалаа. Сургалтын явцад олж авсан мэдлэгийг бататгах зорилгоор цацрагийн хамгаалалтын тооцоо хийх, цацрагийн үүсгүүрийн ангилал тодорхойлох, цацрагийн болон дозиметрийн нэгж шилжүүлэх бодлого бодуулж,  цацрагийн хэмжилтийн багаж ашиглах, ажлын байранд цацрагийн хэмжилт хийх, цацрагийн үүсгүүр, бохирдол илрүүлэх, цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний чиглэлүүдээр  дасгал, дадлагын ажлуудыг  гүйцэтгэлээ.

Түүнчлэн Ерөнхий сайд, Комиссын даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу батлагдсан хөтөлбөрт нэмэлтээр ослын голомтод ажиллагчдыг хамгаалах, хууль хяналтын болон гал сөнөөгчид, голомт орчмын хүн амыг хамгаалах аюулгүйн зөвлөмжүүд, хувийн хамгаалалтын зөвлөмж зэрэг сэдвээр нэмэлт хичээлүүдийг зааж, оролцогчдын сонирхсон асуудлаар хэлэлцүүлэг хийсэн.