Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Мэдээ

Цацрагийн хамгаалалтын сургалт зохион байгууллаа

Цацрагийн хамгаалалтын сургалт зохион байгууллаа

Цөмийн энергийн комисс (ЦЭК)-ын Ажлын алба, Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэг хамтран “Рентген шинжилгээний багаж-цацрагийн хамгаалалт” сэдэвт цацрагийн хамгаалалтын сургалтыг цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу зохион 2019 оны 01 дүгээр сарын 22- 23-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

“Рентген шинжилгээний багаж ашиглалт-цацрагийн хамгаалалт” сэдэвт сургалтад Хууль зүй дотоод хэргийн яам, ЦЭК-ын Ажлын алба, Мал эмнэлгийн хүрээлэн, “МАК” ХХК, “Мон цемент билдинг материалс” ХХК, “Энэрэх мал эмнэлэг-Монгол Ви И Ти Нет” ХХК, “Алс групп” ХХК “Эртний говь” ХХК, “Коже говь” ХХК, “Кастел цогцолбор” ХХК зэрэг 10 байгууллагын холбогдох ажилтан, нэгжийн ахлагч, дотоодын хяналтын ажилтан ба хөдөлмөр хамгааллын 31 ажилтан хамрагдав.

Тус сургалтаар цацрагийн хамгаалалтын холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм журам стандартууд болон цацрагийн тухай үндсэн ойлголтууд, цөмийн болон цацрагийн осол, ослын сургамжууд, осолд хүргэдэг шалтгаан хүчин зүйлс, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдал, ашиглалт, хадгалалт тээвэрлэлтийн үед тавигдах аюулгүйн шаардлагууд, ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрүүд, тэдгээрт тавигдах тусгай шаардлагууд зэрэг сэдвүүдээр хичээл зааж,  цацрагийн хэмжилтийн багаж ашиглах, ажлын байранд цацрагийн хэмжилт хийх, цацрагийн үүсгүүр илрүүлэх, цацрагийн бохирдол илрүүлэх, мөн цацрагийн болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээ зэрэг дадлагын ажлыг гүйцэтгэлээ.