Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Бидний тухай

Цөмийн аюулгүй байдлын бодлогын газар

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:

НЭГ. Цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүйбайдлын дэд бүтцийг боловсронгуй болгох, цөмийн болон цацрагийн аюулгүйбайдалтай холбогдох хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, стратеги,төлөвлөгөөболовсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохионбайгуулах, зохицуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ХОЁР. Цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд түүний хохирлыг арилгах, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэлэлцэх, санал дүгнэлт гаргах,

ГУРАВ. Улсын хэмжээнд цөмийн болон цацраг идэвхт материал, цацрагийн үүсгүүрийг төвлөрүүлэн хадгалах, тээвэрлэх, булшлах, боловсруулах, аюулгүй ажиллагааг хангах, цацрагийн хэмжилтийн багаж төхөөрөмжийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах,

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД:

Цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүйбайдлын дэд бүтцийг боловсронгуй болгох, цөмийн болон цацрагийн аюулгүйбайдалтай холбогдох хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, стратеги,төлөвлөгөөболовсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохионбайгуулах, зохицуулах,

Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглах, ашиглалтаас гаргах, цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах зэрэг үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл олгох, санал өгөх, үнэлгээ хийх журам боловсруулах,

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон Монгол улсын олон улсын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах,

Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, ОУАЭА хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн нэмэлт протоколын хэрэгжилтийг хангах, (Safeguard)

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны мэдээллийн менежментийн системийг хөтлөх, мэдээллээр баяжуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, холбогдох байгууллагаас мэдээллийг гаргуулан нэгтгэн боловсруулах, Олон улсын атомын энергийн агентлагт зохих журмын дагуу хүргүүлэх, (RASIMS)

Цөмийн материалын хууль бус үйлдлийг бүртгэх мэдээллийн системийг хөтлөн явуулах, мэдээллээр баяжуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Олон улсын атомын энергийн агентлагт зохих журмын дагуу хүргүүлэх,(ITDB)

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон нийтлэг дүрэм, журмыг боловсруулах, батлах,

Улсын хэмжээнд цөмийн болон цацраг идэвхт, цацрагийн үүсгүүрийг төвлөрүүлэн хадгалах, тээвэрлэх, эмнэлэг, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, судалгаа шинжилгээнээс цацраг идэвхт хаягдлын менежмент хийх

Цөмийн болон цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд түүний хохирлыг арилгах, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэлэлцэх, санал дүгнэлт гаргах,

Цөмийн болон цацрагийн хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, цацрагийн хамгаалалтын техникийн чадавхийг сайжруулахад чиглэгдсэн үйлчилгээг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх,

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны техникийн чадавхийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх, сургалтанд хамруулах

Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, цацрагийн аюулгүйн үндэсний стандарт, дүрэм, журам боловсруулах, боловсронгуй болгоход бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын дэд бүтцийн чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг зохицуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Албан тушаал Нэр Үндсэн чиг үүрэг Утас

1

Газрын дарга Э.Нямдаваа Цөмийн аюулгүй байдлын бодлогын газрын  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 9226-3150

2

Ахлах мэргэжилтэн Г.Гэрэлмаа Олон улсын гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зохицуулах асуудал хариуцсан 9226-3149

3

Мэргэжилтэн П.Болдсайхан   9226-3149

4

Мэргэжилтэн П.Ганцэцэг Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал хариуцсан  9226-3149

5

Мэргэжилтэн Г.Мөнх-Эрдэнэ Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын аюулгүй ажиллагаа хариуцсан  9226-3149