Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Мэдээ

УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд

УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд

“Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай” 1994 оны конвенцид нэгдэн орох тухай, “Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай” 1997 оны нэгдсэн конвенцид нэгдэн орох тухай, “Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай” 1980 оны конвенцийн 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай, “Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протокол”-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлалтай танилцана уу

1. Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

2. Ашигласэн түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

3. Цөмийн материалыг биечлэн хамгааалах тухай 1980 оны конвенцийн 2005 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

4. Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчлэсэн протоколыг соёрхон батлах тухай