Цөмийн энергийн комиссын гишүүд

Цөмийн оношилгоонд - Цөмийн болон цацрагийн дүрс оношилгоо ашиглан халдварт бус бүхий л төрлийн өвчний үеийн эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүдийн байршлын болон үйл ажиллагааны оношилгоог нэгэн зэрэг хийж, эмгэгийн үйл ажиллагааны алдагдлын эхэн үед, бүтцийн эргэлтгүй өөрчлөлтөнд орохоос өмнө эрт илрүүлж оношилдог ба богино хугацаанд оношилгоо хийх боломжтойгоороо бусад төрлийн оношилгооны аргуудаас давуу талтай.