Цөмийн энергийн комиссын дарга

Дотооддоо хүний нөөц бэлтгэх

Цөмийн энергийн салбарт цөмийн эрчим хүчний инженер, цөмийн технологийн чиглэлээр хүний нөөцийг дотооддоо бэлтгэх зорилгоор МУИС-д цөмийн технологи, цөмийн эрчим хүчний мэргэжлүүдийг нэгтгэж 2015 оноос “цөмийн инженерчлэл” хөтөлбөрөөр жил бүр 25-30 оюутан элсүүлэн, бакалавр, магистрын сургалтаар хүний нөөц бэлтгэж байна. Түүнчлэн, цөмийн инженерчлэлийн сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын түвшинд ойртуулах, багш нарыг чадаваржуулах, лабораторийн орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-ийн Техник хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 157.4 мянган еврогийн төсөвт өртөг бүхий “Цөмийн шинжлэх ухаан. технологийн салбарт үндэсний чадавхыг сайжруулах” MON0011 төслийг Цөмийн физик судалгааны төвд хэрэгжүүлж байна.