Улсын байцаагчид Өмнөговь, Дорноговь аймгуудад ажиллаа

Цөмийн Энергийн газрын 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө болон Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын Ерөнхий байцаагчийн баталсан удирдамжийн дагуу

Өмнөговь, Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрт геологи хайгуулын ажилд цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд болон зарим эмнэлгүүдэд цацрагийн хяналт шалгалт хийлээ.


Шалгалтын явцад тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулсан аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтуудыг зөрчих, тусгай зөвшөөрөлд заасан хязгаарлах нөхцөлийг хангаж ажиллаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ. Хяналтаар нийт 27 зөрчил илрүүлж, 4 байгууллагад 6 зөрчлийг газар дээр арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллав. Эндээс илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор 4 байгууллагад улсын байцаагчийн 19 заалттай албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө. Ноцтой зөрчил гаргасан 1 байгууллага, 2 албан тушаалтанд 3 сая 840 мянган төгрөгийн шийтгэвэрийн арга хэмжээ авч, 2 байгууллагын үйл ажиллагааг улсын байцаагчийн акт үйлдэн, зөрчлийг арилгуулах хүртэл түр хугацаагаар зогсоов.