Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны хагас жилийн байдлаар

Other budget execution data