ЦӨМИЙН ТЕХНОЛОГИ МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД

  • Эрүүл мэндийн салбарт

  • Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт

  • Аж үйлдвэрийн салбарт

  • Байгаль орчныг хамгаалах салбарт

  • Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт

  • Мэргэжлийн хяналт, шалгалтын салбаруудад ашиглагдаж байна.