Олон улсын гэрээ конвенци

Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай Олон Улсын конвенц /En/
Цөмийн ослыг нэн даруй мэдээлэх тухай конвенц /en/
Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ /En/
Цөмийн материалын биечлэн хамгаалалтын тухай конвенц /En/
Цооногийн каротажийн судалгаанд цацраг идэвхт битүү үүсгүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүйн дүрэм