Дүрэм журам

Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах журам
Цөмийн болон цацрагийн улсын хяналтын албаны дүрэм
Цөмийн энергийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Цөмийн энергийн комиссын ажлын албаны ёс зүйн хорооны ажиллах журам
Байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрэм
Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрэм
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлыг менежментийн дүрэм
Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм
Суурин цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм