Салбарын хууль

Ашигт малтмалын тухай хууль
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль
Цөмийн энергийн тухай хууль
Хог хаягдлын тухай хууль
Эрчим хүчний тухай хууль
Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль
Хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж
Цөмийн энергийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Цөмийн энергийн тухай хууль
Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах талаар баримтлах бодлого