Тогтоол, шийдвэр

УИХ-ын 2015 оны 60 дугаар тогтоол