Худалдан авах ажиллагаа

ЦЭК-ын Ажлын албаны 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, ЦЭКАА/202201001 дугаартай “Цацрагийн хэмжилтийн багаж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” 50,285,000 төгрөгийн тендерийг зохион байгуулж, ирүүлсэн 1 тендерийн баримт бичигт үнэлгээ хийж, тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаагүй үндэслэлээр татгалзаж дахин зарлахаар шийдвэрлэж, захиалагчид зөвлөмжийг хүргүүлж ажилласан.

Шинэ цонхонд харах

Other procurement process