ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2015-2019 ОН

"ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2015-2019" оны тайланг хүргүүлж байна.