ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЛБАН ХААГЧДЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Боловсролын түвшин

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд 29 ажилтан ажиллаж байгаас доктор зэрэгтэй 2, магистр зэрэгтэй 12, бакалавр зэрэгтэй 15 албан хаагчид төрийн захиргаа болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалд ажиллаж байна.

Other human resource report