Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт

"https://drive.google.com/file/d/1YdRubz7P0gIfntDUo1FYZXx5BU6oYMgj/preview"

Other audit conclusion