Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2022

Цөмийн энергийн комиссын ажлын Албаны 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө