Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023

Цөмийн энергийн комиссын ажлын Албаны 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө