Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн төслийн хэрэгжилт