Зөвлөмж

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаа эрх буй байгууллагын цацрагийн дотоод хяналт, шинжилгээний төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж
Цацраг идэвхь ашигт малтмал олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааны хаягдлын менежментийнг төлөвлөг өө боловсруулах зөвлөмж
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж
Цацраг идэвхт ашигт малтмал олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд баримтлах цацрагийн удирдлагын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж
Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулах байгууламж, тэдгээртэй холбоотой бусад байгууалмжийн хаалтын ерөнхий ба эцсийн төлөвлөгөө болон өртгийн тооцоо боловсруулах зөвлөмж
Цацраг идэвхт ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулалтын үед ослоос сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж
Уран боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмж
Эрүүл мэнд, аж үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуй, боловсрол шинжлэх ухааны салбарт цацраг идэвхт материалын хэрэглээнээс үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй