Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021

Цөмийн энергийн комиссын ажлын Албаны 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө