Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан хүлээн авах дотоод заавар

Цөмийн энергийн газрын даргын 2010 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 45 дугаар тушаалаар

Цөмийн энергийн газрын даргын 2010 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 45 дугаар тушаалаар Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэх

"Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө хүлээн авах дотоод заавар"

болон

-ыг тус тус батлав.