Казатомпром 2024 онд ураны үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлнэ.

Дунд болон урт хугацааны гэрээний хүрээнд 2024 онд Казахстан улсын уран үйлдвэрлэгчдэд 2023 оны хүлээгдэж буй түвшингээс 2000-3000 тонноор илүү ураны үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх итгэлийг хүлээлгээд байгаа тухай хагас жилийн санхүүгийн тайландаа дурджээ.

Одоогоор ОХУ-ын Санкт Петрбургээр дамжин өнгөрөх тээврийн үндсэн замтай ч тус компани энэ оны сүүлээр Каспийн тэнгисээр дамжин өнгөрөх өөр замыг ашиглахаар төлөвлөж байна.

Дэлхийн эдийн засгийн “урьд өмнө үзэгдээгүй” тодорхойгүй байдал, оны эхний хагаст болсон геополитикийн онцлох үйл явдлууд нь Казатомпром компанийн эрсдлийн удирдлагын арга барилыг туршиж, уурхайн бүтээн байгуулалт болон ураны үйлдвэрлэлийн аль алинд нь ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнээс шалтгаалан чухал сорилт болсон хэвээр байна гэж Гүйцэтгэх захирал бөгөөд Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Ержан Муканов хэлсэн байна.

“Ураны зах зээл сайжирч, урт хугацааны гэрээ байгуулах сонирхол нэмэгдэж, ойрын хугацаанд зах зээл хумигдаж, үнэ нь мэдэгдэхүйц сайжирсан, хязгааргүй хоёрдогч нийлүүлэлтээр эрэлт-нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдал хэвээр үргэлжилсэн суурь шилжилт гэж бид итгэж Казатомпромд үнэнч ханддаг гол нийлүүлэгчиддээ байнгын боломжийг бий болгож байна” гэж Муканов хэлжээ. “Тиймээс бид зах зээлд төвлөрсөн стратеги болон хөгжүүлж буй уурхайн бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлийн хязгаарлалтын тооцоололд нийцүүлэн 2023 онд төлөвлөснөөс 2024 онд боломжит үйлдвэрлэлээ 2000-3000 тонн уранаар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь үйлдвэрлэлийн горимыг үргэлжлүүлэн 2024 онд манай газрын хэвлийн ашиглалтын гэрээний түвшинтэй харьцуулахад ойролцоогоор 10%-иар буурсан үзүүлэлт юм”.

Газрын хэвлийн ашиглалтын гэрээ гэдэг нь Казахстаны Засгийн газартай байгуулсан ураныг газар дор уусгах аргаар олборлох тухай гэрээ юм. Казатомпром 2017 онд зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн ураны олборлолтоо бууруулах төлөвлөгөөгөө зарласан бөгөөд 2024 онд төлөвлөсөн олборлолтын хэмжээг зарлахдаа газрын хэвлийн ашиглалтын гэрээнд заасан жилийн 28,691 тонн уранаас 20%-иар бага тогтоосон байна.

Үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх шийдвэр нь юуны түрүүнд шинэ болон одоо байгаа хэрэглэгчидтэй дунд ба урт хугацааны гэрээ байгуулахад үндэслэсэн бөгөөд “2024 оноос нэмэлт хэмжээгээр үйлдвэрлэснээр одоогийн гэрээний захиалгаар ирээдүйн гэрээний үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай хэмжээг хангах болно гэсэн итгэл найдварыг өгч байна” гэж Казатомпром хэлсэн байна.

Казатомпромын 2024 оны үйлдвэрлэлийн хэмжээ 25,000- 25,500 тонн уран хооронд байх төлөвтэй байна (100%-ийн үндсэн дээр). Хэдийгээр 2023 оноос 2024 онд үйлдвэрлэлийн өсөлт бага зэрэг байгаа хэдий ч, дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээний өнөөгийн байдал нь “одоогийн үйлдвэрлэлийн түвшингээс дээш гарах аливаа өсөлтөд ихээхэн бэрхшээл учруулж болзошгүй” гэж онцолжээ. Одоо 2023 оны төсөв, хөгжлийн төлөвлөгөөндөө шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тусгах зорилгоор хамтарсан үйлдвэрийн түншүүд болон уул уурхайн салбар компаниудтай хамтран ажиллаж эхэлнэ. 2024 оноос хойшхи ураны уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа, олборлолтын хэмжээний талаар ямар нэг шийдвэр гараагүй гэжээ.

Тээвэрлэлтийн чиглэл

Казахстаны ураны олборлолтын гол тээвэрлэлтийн зам нь ОХУ-ын Санкт Петрбург хотоор дамждаг. Геополитикийн тодорхойгүй байдал үргэлжилсээр байгаа боловч энэ чиглэл нь өнөөг хүртэл тасралтгүй хэвээр байгаа ба энэ жил хэд хэдэн удаа ашиглагдсан гэж Худалдааны ерөнхий захирал Аскар Батырбаев хэлэв.

ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээр дайрахгүй Каспийн тэнгисээр дамжих өөр замыг 2018 онд боловсруулсан ба компани энэ жил дор хаяж нэг ачааг энэ замаар тээвэрлэхээр төлөвлөж байна гэж тэрээр хэлжээ.

Энэ замаар тээвэрлэх нь Санкт Петрбургээр тээвэрлэхээс арай илүү үнэтэй байж магадгүй ч, бид өмнөхөөсөө арай илүү олон удаа Каспийн замыг ашиглах болно” гэж тэр нэмж хэлэв.

Эх сурвалж: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kazatomprom-to-increase-uranium-production-in-2024?feed=feed

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй